Foreningen skal arbejde for:

• Bevaring og respekt for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger

• Bevaring og udvikling af kulturmiljøer, haver, gadebilleder og landskabelige værdier

• At nye bygninger i kommunen placeres og udformes med hensyntagen til det omgivende miljø, og at dette kommer til at fremgå af de lokalplanforslag, som udarbejdes

• Udbredelse af kendskab til og forståelse for værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.

• Foreningen kan til fremme af sine formål afholde foredrag og ekskursioner samt udgive skriftlige værker.

• Foreningen kan gennem indsamlede midler søge at yde økonomisk støtte til bevaringsopgaver inden for foreningens arbejdsfelter.

Medlemskreds:

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, foreninger, selskaber og privatejede virksomheder og offentlige institutioner, der er interesseret i at støtte foreningens formål. BY og LAND Mariagerfjord er medlem af Landsforeningen for Bygnings- & Landskabskultur, kaldet BY og LAND.